Jaunumi

Noslēdzies Latvijas Republikas proklamēšanas 95. gadadienai veltītā pasākuma cikla „Mana Latvija 95” konkurss skate „Latvijas vēstures akcenti skolā”

Pievienots: 23/11/2013

Noslēdzies Latvijas Republikas proklamēšanas 95. gadadienai veltītā pasākuma cikla „Mana Latvija 95” konkurss skate „Latvijas vēstures akcenti skolā”, ko organizēja Skolu muzeju biedrība un Rīgas Domes Izglītības, Kultūras un sporta departaments 22. un 23. oktobrī Rīgā, Bērnu un jauniešu centrā „Rīgas Skolēnu pils”.
Veikumu rādīja Skolu muzeju padomes sekojošās jomās:

– Reportāža
– Muzeja krājuma izmantošana mācību procesā
– „Skola Latvijas Brīvības cīņās”, vai Latvijas Republikas atjaunošanā
– Muzeja diena skolā
– Muzeja padomes darba prezentācija

Visas muzeju padomes bija ļoti atbildīgi gatavojušās un interesanti veidojušas savu uzstāšanos, kas pakļauta skolas tradīcijām. Darbu vērtēja profesionāla un neatkarīga žūrija:

– Reportāžu – Anita Šmite, žurnāla „Skolotājs” redaktore
– Muzeja krājumu – Gundega Dreiblate, Latvijas Kultūras ministrijas muzeju un vizuālās mākslas referente
– 
Brīvības cīņas (plakātus) – Mārtiņš Mitenbergs, Latvijas Kara muzeja informātikas nodaļas vadītājs
Muzeju dienu skolā – Inga Cimiņa, Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra vadītāja
– 
Muzeja darba prezentācija – Evija Pelša, Izglītības un Zinātnes ministrijas Valsts Izglītības un satura departamenta referente

Skates noslēgums bija Latvijas Kara muzejā, kas visus sagaidīja svētku rotājumā, kur muzejnieki piedalījās pat svētku lentīšu locīšanā.

Pasākumu atklāja Skolu muzeju biedrības valdes priekšsēdētāja Zinaida Soboļeva. Pēc himnas dalībniekus sveica Rīgas Domes Izglītības Kultūras un Sporta departamenta, Sporta un jaunatnes pārvaldes interešu izglītības programmu vadītāja Irina Jākabsones kundze.

IZM VIS centra atzinības raksti bija piešķirti „Sveicot Latvijas Republikas 95. gadadienā par patriotismu un valstiskās identitātes stiprināšanu”:

– Rīgas Domes Izglītības, Kultūras un Sporta komitejas vadītājai Eiženijai Aldermanei
– Rīgas Domes Izglītības, Kultūras un Sporta departamenta, Sporta un jaunatnes pārvaldes interešu izglītības programmu vadītājai Irina Jākabsonei
– Bērnu un jauniešu centra „Rīgas skolēnu pils” direktoram Jurim Bogdānovam
– Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra vadītājai Ingai Cimiņai
– Kultūras ministrijas Muzeju un vizuālās mākslas nodaļas referentei Gundegai Dreiblatei

Mārtiņš Mitenbergs savu uzstāšanos veltīja jauniešiem, kas Brīvības cīņu laikā pēc sava aicinājuma piedalījās cīņās, palīdzēja ievainotajiem un nodrošināja saziņu ar nepieciešamo informāciju karavīrus. Rīgas Valsts Vācu ģimnāzijas muzeja pedagogs Māris Zvaigzne aizkustinoši uzstājās ar savas skolas vēsturi divās okupācijās. Viņu turpināja Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas 12. klases skolēns Raivis Mucenieks, kurš dziļi izjusti pastāstīja par skolēnu rotas varonīgo darbu, aizstāvot Rīgu Brīvības cīņās. Valmieras Valsts ģimnāzijas muzeja pedagogs Ineta Amoliņa deva ieskatu par Latvijas skolu muzeju vērtībām un muzejnieku devumu glabājot skolu vēstures. Rīgas 25. vidusskolas muzejnieki ar muzeja pedagogu Rudīti Liepiņu parādīja muzeja aktivitātes skolā, pilsētā, valstī un pasākumiem Eiropā – Eiropas padomē. Īpaši jāatzīmē Rīgas 33. vidusskolas muzeja pedagoga Dmitrija Kapustas lokālpatriotisms sava novada Bolderājas izpētē. Viņi glabā vēsturi no senatnes no Brīvības cīņām, no skolas atvēršanas dienas līdz mūsdienām. Viņi kopj Brīvības cīnītāju kapus un nes aprūpi par Sudrabkalniņu Bolderājā, ko viņiem uzticējusi Aizsardzības ministrija.

Muzeja padomes un muzeju pedagogi tika apbalvoti ar IZM Atzinības rakstiem: Janīna Gekiša – Krāslavas Valsts ģimnāzija, Malvīne Loce – Ciblas vidusskola, Aina Kvēpa – Babītes pamatskola, Irēna Šaicāne – Balvu Valsts ģimnāzija, Inese Ločmele – Kauguru pamatskola, Maija Kārkliņa – Ozolnieku vidusskola, Zinaīda Matisone – Daugmales pamatskola, Ineta Amoliņa – Valmieras Valsts ģimnāzija, Inguna Poga – Rīgas Internātvidusskola bērniem ar dzirdes traucējumiem, Rudīte Liepiņa – Rīgas 25. vidusskola, Dzintra Paukšta – Rīgas 28. vidusskola, Dmitrijs Kapusta – Rīgas 33. vidusskola, Natālija Naumeca – Rīgas 63. vidusskola, Irina Cīrule – Rīgas 74. vidusskola, Māris Zvaigzne – Rīgas Valsts Vācu ģimnāzija, Inna Bergmane – Rīgas Puškina licejs, Rolandas Žalnierius – Rīgas Lietuviešu vidusskola.

Ar Rīgas Domes Izglītības Kultūras un sporta departamenta pateicībām tika apbalvoti: Māra Linde – Rīgas A. Pumpura 11. pamatskola, Māris Visendorfs – Rīgas 6. vidusskola, Irina Striževska – Rīgas 21. vidusskola, Aina Babre – Rīgas 49. vidusskola, Inna Trukšāne – Rīgas 63. vidusskola, Mudīte Rebaine – Rīgas 84. vidusskola, Aleksandra Dalbiņa – Rīgas Zolitūdes ģimnāzija, Irina Povedjonoka – Rīgas Anniņmuižas vidusskola.

Konkursa uzvarētāji – muzeju padomes tika apbalvotas ar Skolu Muzeju biedrības Pateicībām: Valmieras Valsts ģimnāzija – par daudzpusīgu darba formu pielietošanu muzeja darbā, Kauguru pamatskola – par veiksmīgu muzeja tēla veidošanu un skolas popularizēšanu, Daugmales pamatskola – par inovatīvu darba formu izmantošanu muzejā, Krāslavas Valsts ģimnāzija – par vides un Latgales kultūrvēsturiskā mantojuma popularizēšanu, Ciblas vidusskola – par dabas objektu un paaudžu vienotības kopšanu, Ozolnieku vidusskola – par mūsdienīgu darbu muzejā, Babītes pamatskola – par Brīvības cīņu piemiņas vietu uzturēšanu un popularizēšanu, Balvu Valsts ģimnāzija – par bagātu novada krājuma apkopošanu un izmantošanu Latgales patriotu audzināšanā, Rīgas Valsts 1. ģimnāzija – par izglītošanas darbu sadarbībā ar absolventu biedrību, Rīgas 74. vidusskola – par veiksmīgu tehnikas izmantošanu muzeja darbā, Rīgas 63. vidusskola – par muzeja lomu skolu savstarpējās un starptautiskās sadarbības veicināšanā, Rīgas Puškina licejs – par profesionālu skolas gidu sagatavošanu un sadarbību ar Latvijas un ārvalstu literātiem, Rīgas 25. vidusskola – par iniciatīvu iesaistoties starptautiskos projektos un sadarbību ar nevalstiskām organizācijām, Rīgas Lietuviešu vidusskola – par ieguldījumu latviešu un lietuviešu kultūrvides veidošanā, Rīgas 13. vidusskola – par veiksmīgāko Latvijas Brīvības cīņu tēmas atainojumu, Rīgas 31. vidusskola – par muzeja krājuma izmantošanu mācību procesā, Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskola – par N. Draudziņas vēsturisko liecību izpēti, Rīgas 33. vidusskola – par Latvijas vēstures atainojumu muzeja ekspozīcijā un novada patriotisma uzturēšanā, Rīgas 49. vidusskola – par muzeja pieejamību un muzejnieku aizrautīgu darbu, Rīgas 84. vidusskola – par muzejnieku darba pēctecības nodrošināšanu, Rīgas 28. vidusskola – par muzeja krājuma aktualizēšanu un izmantošanu mācību procesā, Rīgas 6. vidusskola – par bagātu Dziesmu Svētku vēstures krājuma saglabāšanu un izmantošanu mācību procesā, Rīgas Ziemeļvalstu ģimnāzija – par strukturētu krājumu un radošumu. Noslēgumā pasākuma dalībniekus ar sirsnīgu koncertu sveica Kamerkora „Tonika” dziedātājas. Diriģente Inga Cimiņa.

Īpašu pateicību izsakām par entuziasma uzturēšanu Skolu muzeju biedrības pirmajai priekšsēdētājai Ainai Elitai Zumentei, par ilggadīgu atbalstu biedrībai Mārim Braslam, par nevainojamu organizatoriskā darba precīzu un savlaicīgu izpildi Jānim Robežniekamu un Skolu muzeju lieldraugam Mārtiņam Mitenbergam.

Darba vērtējuma noslēgumā godājām muzeja pedagogus, kas šo patriotisko darbu rosina saviem audzēkņiem jau no pagājušā gadsimta 60-tajiem gadiem. Tās ir Janīna Gekiša, Malvīne Loce, Aina Kvēpa, Aina Ivanova, Mudīte Bērziņa un Dzintra Meijere.

Skolu muzeju biedrības valdes vārdā uzskatām, ka visi esat daudz paveikuši pētniecībā, krājuma bagātināšanā, tradīciju un pasākumu veidošanā, starpskolu sadarbībā Latvijā un ārzemēs. Par paveikto liels Jums paldies! Esat vienmēr lepni par savu valsti, mūsu skaisto dabu, sekmējiet mūsu tautu sadraudzību Latvijā! Lielus Jums sapņus, skaistus Jums darbus! Lai veselība, skolā veiksme, mājās saticība!

„Mūsu valsts dzimšanas diena ir laiks, kad atkal mēs novērtējam paveikto, šis ir laiks, kad varam apzināt un novērtēt darāmo turpmāk. Savas skolas un tuvākās apkārtnes, cilvēku darba un dzīvesstāstu izpēte ir nebeidzams darbs, kas ir turpināms no paaudzes paaudzē. Audzinot lokālpatriotismu skolēnos, iesaistot viņus kopējā darbā, sekmējam skolēnu piederības izjūtu par savu dzimto vietu un mūsu valsti – Latviju. Vēlu radošu veiksmi muzeju vadītājiem, skolotājiem un skolēniem!”

Agra Bērziņa
Valsts izglītības satura centra vadītāja vietniece, interešu izglītības un tālākizglītības departamenta direktore

Pēc pasākuma dalībniekus gaidīja Svētku galds. Noslēguma pasākumu iemūžināja SIA „ Mārītes fotokompānija”

Lejuplādēt rakstu *.docx formātā