Jaunumi

Konkurss “Stunda skolas muzejā”

Pievienots: 28/04/2021

 

 

Saskaņots

Skolu muzeju biedrībā,

Valmieras Valsts ģimnāzijas administrācijā un VVĢ reģionālajā metodiskajā un pedagogu tālākizglītības centrā

Rīkojuma nr.09.2301/1.20/21/8, 23.02.2021.

 

 

Konference

 

“Stunda skolas muzejā” izglītības iestāžu labā prakse

skolas vēstures notikumu izzināšanā un popularizēšanā

 

Nolikums

 

Pasākumu organizēšanā jāievēro Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumu Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” prasības.

(https://likumi.lv/ta/id/315304-epidemiologiskas-drosibas-pasakumi-covid-19-infekcijas-izplatibas-ierobezosanai)

Pasākumā iesaistītās puses seko līdzi aktuālajai informācijai un ievēro konkrētajā brīdī spēkā esošās epidemioloģiskās un sanitāri higiēniskās prasības, tādējādi ir iespējamas atkāpes no nolikuma, t.sk. pasākuma atcelšana, par ko tiek paziņots atsevišķi.

 

MĒRĶIS

 1. Apzināt un popularizēt izglītības iestāžu vēsturi, sasniegumus un pedagogu labās prakses piemērus.

 

UZDEVUMI

 1. Izveidot skolu muzeja stundas prezentāciju, kas veicinātu paaudžu vienotības un vēsturiskās atmiņas stiprināšanu, atceroties Latvijas skolu vēsturi un skolām nozīmīgus notikumus.
 2. Sekmēt skolēnu, pedagogu un sabiedrības pārstāvju sadarbību skolas vēstures apzināšanā un izpētē;
 3. Atbalstīt valstiskās audzināšanas norises izglītības iestādēs;

 

ORGANIZATORI

 1. Skolu muzeju biedrība un Valmieras Valsts ģimnāzijas reģionālais metodiskais un pedagogu tālākizglītības centrs sadarbībā ar izglītības iestādēm.

 

DALĪBNIEKI

 1. Latvijas vispārējās izglītības iestāžu muzeju pedagogi, interešu izglītības pedagogi un skolēni- skolu muzeju aktīvisti.

 

 

NORISE

 1. gada martā un aprīlī pedagogi apkopo savu līdzšinējo pieredzi par stundu vadīšanu skolu muzejos, izmantojot krājumu materiālus un veido prezentācijas labās prakses piemērus stundām skolas muzejā.
 2. Izglītības iestāžu un pedagogu pieredzes apkopojošs pasākums- konference “Stunda skolas muzejā” notiks gada 5. maijā no plkst.13.00- 16.00 ZOOM platformā.
 3. Pasākumā plānotās aktivitātes:

 

 • apsveikums konferences dalībniekiem, uzrunas,
 • lekcijas- meistardarbnīcas,
 • labās prakses piemēru popularizēšana.

 

PIETEIKŠANĀS UN DALĪBA PASĀKUMĀ

 1. Labās prakses piemēru izstrādnes pedagogi var izstrādāt gan individuāli, gan vairāki pedagogi kopā, bet ne vairāk kā trīs.
 2. Labās prakses piemēri atspoguļojami prezentācijas formātā:

prezentācijai jābūt saglabātai PDF formātā,

slaidu skaits nepārsniedz 15 slaidus, norādot stundas mērķi, sasniedzamos rezultātus

( SR), atgriezenisko saiti (AS) un mērķauditoriju.

prezentācijas maksimālais ilgums –10 minūtes.

 1. Līdz 2021. gada aprīlim prezentācija, kā arī īsa informācija (līdz 1200 zīmēm) par labās prakses piemēru, autora vārds, uzvārds, e-pasta adrese, kontakttālrunis, iestādes/organizācijas nosaukums jāsūta uz e-pasta adresi: ineta.amolina@valmiera.edu.lv .
 2. Līdz 2021.gada 30. aprīlim Skolu muzeju biedrība, VVĢ reģionālais metodiskais un pedagogu tālākizglītības centrs un Valmieras muzejs iepazīstas ar iesūtītajām prezentācijām un, ņemot vērā pedagogu veikuma aktualitāti un oriģinalitāti, darba nozīmīgumu ilgtermiņā/ labās prakses piemēru ilgtspēju izglītības iestādē, pašvaldībā, vietējā kopienā, valstī, aicina pedagogus uz noslēguma pasākumu un sniedz iespēju pasākuma laikā popularizēt savu pieredzi.
 3. Pasākuma organizatoram, saskaņojot ar prezentācijas autoru, ir tiesības izmantot viņa labās prakses piemēru izstrādni vai tajā atspoguļotās idejas metodiskā atbalsta sniegšanai pedagogiem.
 4. Pasākuma organizētājs patur tiesības mainīt šo nolikumu, ja rodas šāda nepieciešamība.

 

FINANSĒJUMS

 1. Pasākuma sagatavošana un norise tiek nodrošināta saskaņā ar Skolu muzeju biedrības un VVĢ reģionālā metodiskā un pedagogu tālākizglītības centra Rīkojuma nr.09.2301/1.20/21/8, datums 23.02.2021. “Par skolu muzeju stundas popularizēšanu konferences laikā, kas notiks 2021. gada 5. maijā ZOOM platformā”.

 

PROJEKTA VADĪTĀJI

Skolu muzeju biedrības vadītāja, VVĢ muzeja vadītāja, vēstures skolotāja  Ineta Amoliņa, tālr.29723322 ; e-pasts: ineta.amolina@valmiera.edu.lv

VVĢ reģionālā metodiskā un pedagogu tālākizglītības centra vadītāja Inga Savicka inga.savicka@valmiera.edu.lv