Jaunumi

Konkursa nolikums “Skolas karoga stāsts. “

Pievienots: 28/01/2022

 

 

Apstiprināts

Skolu muzeju biedrībā un

Valmieras Valsts ģimnāzijas metodiskā centrā

2022.gada 26. janvārī

 

“Skolas karoga stāsts”

skolas vēstures notikumu izzināšanā un popularizēšanā digitālajās platformās

 

Nolikums

Pasākumu organizēšanā jāievēro Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumu Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” prasības. Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojumā Nr. 720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”

https://www.vestnesis.lv/op/2022/18A.2
Visa rīkojuma redakcija – Rīkojums Nr. 720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”
https://likumi.lv/ta/id/326729-par-arkartejas-situacijas-izsludinasanu

Pasākumā iesaistītās puses seko līdzi aktuālajai informācijai un ievēro konkrētajā brīdī spēkā esošās epidemioloģiskās un sanitāri higiēniskās prasības, tādējādi ir iespējamas atkāpes no nolikuma, t.sk. pasākuma atcelšana, par ko tiek paziņots atsevišķi.

 

MĒRĶIS

 1. Apzināt un popularizēt izglītības iestāžu vēsturi un skolu simbolus, kā arī skolēnu un pedagogu labās prakses piemērus.
 2. Attīstīt skolēnu digitālās prasmes un kompetences, daudzveidīgi izmantojot informācijas un komunikāciju tehnoloģijas – strādājot ar programmatūrām un meklējot, analizējot un apstrādājot informāciju.

 

UZDEVUMI

 1. Izveidot digitālajās platformās “Skolas karoga stāstu”, kas veicinātu digitālo prasmju pilnveidi , lai mūsdienīgā veidā prezentētu Latvijas skolu vēsturi, to simbolus un skolām nozīmīgus notikumus;
 2. Sekmēt skolēnu, pedagogu un sabiedrības pārstāvju sadarbību skolas vēstures apzināšanā un izpētē;
 3. Atbalstīt valstiskās audzināšanas norises izglītības iestādēs.

 

ORGANIZATORI

 1. Skolu muzeju biedrība un Valmieras Valsts ģimnāzijas metodiskais centrs sadarbībā ar izglītības iestādēm.

 

DALĪBNIEKI

 1. Latvijas vispārējās izglītības iestāžu muzeju pedagogi, interešu izglītības pedagogi un skolēni- skolu muzeju aktīvisti.

 

NORISE

 1. No 2022.gada 31. janvāra līdz 2022. gada 28.martam skolēni un pedagogi izvērtē skolas muzeja krājumu par skolas karoga vēsturi un izveido digitālajās platformās (brīva izvēle- ArcGIS , mājas lapu, CANVA utt.) vēstures avotu apkopojumu, piedāvājot fotogrāfijas ar aprakstiem, preses izdevumu publikācijas, atmiņu stāstus, video un audio ierakstus.
 2. Komanda izvēlētajā digitālajā platformā izveido stāstu, to koplieto (padara publisku).
 3. Iesniegtajos darbos tiks vērtēts:
 • darba saturs – tā attēlojums,
 • informācijas daudzveidība – vēstures avotu apkopojums, piedāvājot fotogrāfijas ar aprakstiem, preses izdevumu publikācijas, atmiņu stāstus, video un audio ierakstus.
 • darba izskats un noformējums – vizuāli piesaistoši un glīti noformēts saturs (teksta un attēlu izmērs, krāsu izvēle, izkārtojums), noformētas atsauces un izmantotie avoti u.c.
 1. Izglītības iestāžu skolēnu un pedagogu pasākums- konference “Skolas karoga stāsts” notiks gada 6. aprīlī no plkst.13.00- 16.00 ZOOM platformā.
 2. Pasākumā plānotās aktivitātes:
 • pedagoģiskie lasījumi, lekcijas,
 • konkursa darbu popularizēšana,
 • sveicieni pasākuma dalībniekiem.

 

PIETEIKŠANĀS UN DALĪBA PASĀKUMĀ

 1. “Skolas karoga stāstu” skolēni un pedagogi izstrādā izvēlētajā digitālajā platformā.
 2. “Skolas karoga stāstu” konkursa komisijai iesniedz kā interneta vietnes saiti, kad tas publiskots.
 3. Līdz 2022. gada martam jāiesniedz saite un  īsa informācija (līdz 1000 zīmēm) par darba gaitu- kāpēc tika izvēlēta tieši šāda platforma, kādas iespējas tā piedāvā, kādu informāciju var iegūt? Jānorāda autoru vārds, uzvārds, e-pasta adrese, kontakttālrunis, iestādes/organizācijas nosaukums jāsūta uz e-pasta adresi: ineta.amolina@valmiera.edu.lv .
 4. Līdz 2022.gada 31. martam Skolu muzeju biedrības pedagogi, VVĢ metodiskā centra pedagogi un Valmieras muzeja pētnieki iepazīstas ar iesūtītajiem konkursa darbiem, kas publiskoti interneta vietnēs.
 5.  Konkursa organizatori  aicinās skolu  skolēnus un pedagogus uz noslēguma pasākumu, kas notiks 2022. gada 6. aprīlī ZOOM platformā, kura laikā būs iespējams iepazīties ar Latvijas  skolu karoga stāstu.
 6. Pasākuma organizētājs patur tiesības mainīt šo nolikumu, ja rodas šāda nepieciešamība.

 

FINANSĒJUMS

 1. Pasākuma sagatavošana un norise tiek nodrošināta saskaņā ar Skolu muzeju biedrības un VVĢ metodiskā centra 26.02. 2022. rīkojumu Nr.400 (protokola Nr. 44 37.) “Par skolu karoga stāsta” popularizēšanu konferences laikā, kas notiks 2022. gada 6. aprīlī”.

 

 

PROJEKTA VADĪTĀJA

Skolu muzeju biedrības vadītāja, VVĢ muzeja vadītāja, vēstures skolotāja  Ineta Amoliņa, tālr.29723322 ; e-pasts: ineta.amolina@valmiera.edu.lv

un VVĢ metodiskā centra vadītāja Inga Savicka