Jaunumi

“Skolas simboli”- labās prakses piemērs. Nolikums

Pievienots: 18/01/2023

 

Apstiprināts
Skolu muzeju biedrībā
2023. gada 3. janvārī

“Skolas simboli” – izglītības iestāžu labā prakse skolas vēstures izzināšanā un popularizēšanā

Nolikums

MĒRĶIS
Veicināt un popularizēt izglītības iestāžu vēstures izzināšanu, apzinot un pētot vēstures
avotus, izstrādājot avotu pētījumā balstītu materiālu apkopojumu.
UZDEVUMI
1. Sekmēt skolēnu, pedagogu un sabiedrības pārstāvju sadarbību skolas vēstures un tās
simbolu apzināšanā, izpētē, saglabāšanā un popularizēšanā;
2. Veidot prasmi apzināt, apkopot, analizēt un interpretēt vēstures avotus;
3. Attīstīt prasmi veidot pētniecisko darbu dažādās formās (prezentācija, plakāts, video,
radošais darbs, pētnieciskais darbs u.c.);
4. Veicināt prasmi uzstāties publikas priekšā un skaidrot savu izstrādāto darbu.
ORGANIZATORI
Skolu muzeju biedrība un izglītības iestādes.
DALĪBNIEKI
Latvijas vispārējās izglītības iestāžu skolēni, muzeju un interešu izglītības pedagogi.
NORISE
1. No 2023. gada janvāra līdz martam dalībnieki pēta, apkopo un veido materiālu par
skolas simboliem.
2. Darbus iesniedz elektroniski līdz 2023. gada 31. martam vesma.suna13@gmail.com
3. “Skolas simboli” noslēguma pasākums notiks 2023. gada 12. aprīlī no plkst. 14:00 līdz
plkst. 16:00 ZOOM platformā (izvirzīto dalībnieku uzstāšanās līdz 10 minūtēm).
DALĪBA SKATĒ
1. Iesniedzot darbu, dalībnieki norāda: skolas nosaukumu, dalībnieka vārdu, uzvārdu,
klasi, darba vadītāju un saziņas kontaktinformāciju.
2. Pasākuma organizatoriem, saskaņojot ar autoru, ir tiesības izmantot viņa iesniegto
darbu skolu vēstures popularizēšanai.
3. Pasākuma organizētāji patur tiesības mainīt šo nolikumu, ja rodas šāda
nepieciešamība.
“SKOLAS SIMBOLI” PASĀKUMA ATBILDĪGĀ PERSONA
Skolu muzeju biedrības vadītāja, Ziemeļvalstu ģimnāzijas muzeja pedagogs
Vēsma Sūna, tālr. 26821902; e-pasts vesma.suna13@gmail.com