Jaunumi

Konkurss “Skolas karoga” stāsts noslēdzies. Atskats par padarīto- Bērnības debesīs ir tāda zvaigzne – skola

Pievienots: 12/04/2022

 

“Bērnības debesīs ir tāda zvaigzne – skola”

Latvijas Skolu muzeju biedrības valde izsludināja konkursu ”Skolas karoga stāsts” ar mērķi apzināt un popularizēt izglītības iestāžu vēsturi un skolu simbolus, kā arī skolēnu un pedagogu  labās prakses piemērus. Attīstīt skolēnu digitālās prasmes un kompetences, daudzveidīgi izmantojot informācijas un komunikāciju tehnoloģijas – strādājot ar programmatūrām un meklējot, analizējot un apstrādājot informāciju. Konkursā iesaistījās muzeju un skolu pedagogi, skolēni – aktīvisti, pievēršoties vietējiem simboliem, atklājot to vēsturisko ceļu līdz šodienai, kā mācību iestāde veidojusi savu svētzīmi – karogu. Pēc paveiktā apkopojuma notika konference “Skolas vērtību saglabāšana 21.gadsimtā”, ko organizēja Skolu muzeju biedrība un Valmieras VĢ metodiskais centrs Zoom platformā.

Konferenci atklāja Skolu muzeju valdes priekšsēdētāja Ineta Amoliņa. Viņa akcentēja, ka esam bagāti ar materiāliem par skolu vēsturi, īpaši tajās izglītības iestādēs, kur darbojas skolu muzeji. Arī šajā laikā jādomā, ko atstāsim nākamajām paaudzēm. Lai vēsturiskās liecības nezustu, tās uzglabā arī arhīvi. Tāpēc konferencē ar prezentāciju “Arhīvs un skola. Valmieras Zonālā valsts arhīva pieredze” uzstājās Valmieras Zonālā arhīva vecākā eksperte Māra Stabrovska. Iepazinām Latvijas Nacionālo arhīvu struktūru; vairāk Valmieras, ko tas piedāvā interesentiem tieši par skolām. Aplūkojām uzskati ar dažādu skolu dokumentiem. Interesanti, ka starp materiāliem kā dokumentāra liecība bija kādas skolas sienas avīze. Arhīvs skolām arī piedāvā ekskursijas, mācību nodarbības, pētnieciskos darbus. I.Amoliņa papildināja stāstījumu ar savu pieredzi, kā viņa ar skolēniem darbojas Valmieras arhīvā, ieinteresējot tos veikt gan zinātniski pētnieciskos darbus, gan radošos darbus.

Sekoja I. Amoliņas saistoša prezentācija “Skolas vērtības un identitāte”, iekļaujot Valmieras VĢ vēsturi. Viņa ieteica ne tikai aizraut jauniešus vēstures izzināšanā, bet skolas muzeja popularizēšanā iesaistīt arī savus kolēģus. Jo identitāte ir konkrētās vietas neparastums, kas atšķir to no pārējiem. “Skola ir tā saliņa, kur vērtības saglabājas, ja tās apjaušam. Mums vajadzētu lepoties ar to, ko atrodam, krājam un veidojam,” tā I. Amoliņa. Tas arī ir nākotnes redzējums. Skolas tēlu veido ne tikai skolēni, skolotāji un tehniskie darbinieki, bet arī vecāki, absolventi un sabiedrība. Viss mainās, bet svarīgi nepazaudētu skolas tēlu. Tāpēc ir svarīgi, lai absolventi kaut ko jauku vai arī kritiku uzrakstītu par savu skolu. Krāsim atmiņu stāstus!

Ar aizrautību savus pieredzes stāstus par skolu karogiem prezentēja: Balvu VĢ  muzeja vadītāja Irēna Šaicāne ”Karoga tapšanas ceļš no 1937.gada līdz 1939.gadam”; Iecavas vidusskolas 6.klases skolnieces Paula Pūķe, Anete Āboliņa, Ksenija Potapova un muzeja vadītāja Dace Greiža – “Skolas karoga videostāsti”; Rīgas 49.vidusskolas  12.klases skolniece Evelīna Liepiņa un muzeja vadītāja Aina Babre – “1989.gada un 2015.gada notikumi, simbolu atdzimšana”; Valmieras VĢ 11.klases skolniece Zane Lezdiņa un muzeja vadītāja Ineta Amoliņa –  “Pēc 50 gadiem…”; Ziemeļvalstu ģimnāzija 12.klases skolnieks Dāvids Germants un muzeja vadītāja Vēsma Sūna – “1996.gada stāsts”; Dundagas vidusskola 7.klases skolniece Evelīna Jaunbirze un muzeja vadītāja Līva Irbe – “Karoga pase, simbolu nozīme un karoga svētki”; Kocēnu pamatskola 7.klases skolniece Kitija Vantere un muzeja vadītāja Elga Olmane – “Karoga spēka vārdi”. Radošus darbus sagatavoja arī Rencēnu pamatskolas muzeja vadītāja Inese Birzkope un Valmieras sākumskolas pulciņa “Mazie pētnieki” dalībnieki un viņu skolotāja Ineta Amoliņa.

Katrai izglītības iestādei ir savs karoga vai karogu stāsts gadsimtu griežos. Tie glabājami un papildināmi ar šodienas svētzīmes pielietojumu. Konferences dalībnieki nolēma turpināt vākt un veidot aprakstus arī par citiem skolas simboliem, un aicina Latvijas skolu muzejus aktīvāk iesaistīties šajā procesā.

Inese Birzkope, Rencēnu pamatskolas novadpētniecības muzeja speciāliste