Jaunumi

Aicinājums uz konferenci, kas veltīta arhitektam Indriķim Blankenburgam – 130”

Pievienots: 16/02/2017

Zinātniski prakstiskā konference „Latvijas izcilo personību dzīves un darbības pētniecības zinātniskie, pedagoģiskie un metodoloģiskie aspekti: arhitektam Indriķim Blankenburgam – 130”

Rīgas Valsts vācu ģimnāzija

2017.gada 7.aprīlis

Šogad 7.aprīlī aprit 130.gadu, kopš dzimis ievērojamais funkcionālisma laika arhitekts, viens no Latvijas  arhitektu biedrības dibinātājiem, Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieris Indriķis Blankenburgs (1887.gada 7.aprīlis – 1944.gada 15.oktobris). 20.gadsimta 20. – 30.gados viņš projektējis vairāk nekā 30 Latvijas skolu ēku, t.sk.  arī Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas (toreiz Rīgas 2.Valsts ģimnāzija) vēsturisko  korpusu, tādējādi dodot savu ieguldījumu skolu tīkla izveidošanā visā valstī. No 1924. līdz 1940. gadam I.Blankenburgs vadīja Latvijas Republikas Izglītības ministrijas būvtehnikas biroju, kura uzdevumos ietilpa skolu ēku projektēšanas vadība un būvniecības darbu pārraudzība visā valstī. Viņa projektētajās skolu ēkās mācības notiek joprojām.

2016.gada 5.decembrī, atzīmējot  mūsu ģimnāzijas vēsturiskās ēkas atklāšanas 85.gadadienu, notika tikšanās ar diviem ģimnāzijas absolventiem – RTU Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātes profesoru Jāni Krastiņu un arhitektu Andreju Ģelzi, kuras laikā izkristalizējās ideja par plašāka mēroga I.Blankenburgam veltīta piemiņas pasākuma organizēšanu.  Izcilā arhitekta jubileja ir labs iemesls, lai analizētu ne tikai viņa dzīvi un radošo darbību, bet arī lai pievērstos aktuāliem Latvijas vēstures, kultūrvēsturiskā mantojuma, izglītības sistēmas izpētes problēmjautājumiem un mūsdienās notiekošo procesu analīzei.

Konferences mērķis ir veicināt un aktivizēt pieredzes apmaiņu un metodisko sadarbību starp Latvijas izglītības iestādēm, zinātniski pētnieciskajām institūcijām, valsts un pašvaldības iestādēm, lai pilnīgāk un vispusīgāk izpētītu atsevišķu tautsaimniecības  jomu attīstības vēsturiskos aspektus un personu darbu Latvijas valsts labā, sagaidot Latvijas valsts simtgadi. Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas (RVVĢ), kā viena no plānošanas reģiona vidējās izglītības metodiskā centra, uzdevumiem šajā gadījumā ir noskaidrot pētnieciskā darba un muzejpedagoģijas iespējas Latvijas skolās, pievēršoties tādiem jautājumiem kā skolu arhitektūras saistība ar izglītības sistēmas attīstību pagasta, pilsētas un novada līmenī, ņemot vērā arī skolas tēla veidošanas vēsturiskos un praktiskos aspektus. Svarīga ir tās pieredzes apkopošana, kas ir Latvijas skolu muzeju, vēstures pulciņu un aktīvistu rīcībā par skolas pirmsākumiem un attīstību, skolas ēkas celtniecību, skolas ēku kā vēstures un arhitektūras pieminekli, tā izmantošanu un saglabāšanu, kā arī  šī materiāla izmantošana mācību stundās un skolēnu zinātniski pētnieciskajos darbos. Tas viss veicinātu audzēkņu zināšanas un izpratni par Latvijas vēstures un kultūras procesiem, notikumiem un personību lomu tajos,  kas jāskata sasaistē ar pilsoniskuma un patriotisma audzināšanu.

Aicinām visus interesentus, īpaši I.Blankenburga projektēto skolu pārstāvjus – pedagogus un audzēkņus, piedalīties zinātniski praktiskā konferencē Rīgas Valsts vācu ģimnāzijā (Āgenskalna iela 21)  2017.gada 7.aprīlī plkst. 11.00 – 15.00. Savu līdzdalību pasākumā lūdzam apstiprināt līdz 3.aprīlim, reģistrējoties RVVĢ mājas lapā http://www.rvvg.lv/  izveidotajā elektroniskajā veidlapā. Ja esat izlēmuši uzstāties ar nelielu – līdz 15 minūtēm – priekšlasījumu/referātu par arhitekta I.Blankenburga dzīves, radošās darbības detaļām, atstātā manojuma analīzi, t.sk. viņa ietekmi uz arhitektūras attīstību kopumā, lūdzam līdz 17.martam nosūtīt referāta nosaukumu konferences organizatoram – Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas vēstures skolotājam un ģimnāzijas muzeja vadītājam Mārim Zvaigznem (e – pasta adrese: maris_zvaigzne@inbox.lv). Konferences programmas galīgais variants tiks publicēts RVVĢ mājas lapā 3.aprīlī. Par dalību konferencē tiks izsniegts apliecinājums.

Māris Zvaigzne

RVVĢ Vēstures un sociālo zinību metodiskās komisijas vadītājs

Rīga, 2017.gada 6.februāris